Regulamin /

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług w sklepie internetowym, funkcjonującym pod adresem www.optykokulista.pl prowadzonym przez firmę:
  Medyk Katarzyna Furdal Andrzej Furdal Spółka Jawna
  ul. Lipowa 6 lok. 1 
  15-427  Białystok

  zwanym dalej Sklepem.
 2. Klient oświadcza, iż wykonał badanie wzroku i posiada ważną (nie starszą niż 6 miesięcy) receptę wystawioną przez lekarza okulistę lub optometrystę oraz parametry zamówienia pokrywają się z wystawioną receptą.
 3. Klient może jednorazowo złożyć w Sklepie zamówienia na dokładnie 1 szt. okularów.
 4. Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy uzna iż składane zamówienie może być fikcyjne i jednocześnie nie ma możliwości potwierdzenia zamówienia drogą telefoniczną.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności anulowania zamówienia przez Klienta Sklepu prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy lub telefoniczny: biuro@optykokulista.pl, tel: 501 140 360.
 6. Wszystkie ceny są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 7. W przypadku gdy w składanym zamówieniu wypełnione jest pole NIP do przesyłki dołączamy fakturę VAT.
 8. Akceptowane przez Sklep formy płatności: 
  wpłata na konto.
  zapłata przy odbiorze (w przypadku odbioru osobistego).
 9. W przypadku wyboru opcji wpłaty na konto proces realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenie dokonanej wpłaty z banku (zwykle jest to następny dzień po dokonaniu wpłaty).
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany do poinformowania o tym pracownika firmy kurierskiej  i spisaniu razem z nim protokołu uszkodzenia przesyłki.
 11. W przypadku reklamacji z powodu uszkodzenia przesyłki Sklep uwzględnia jedynie zgłoszenia zawierające protokół uszkodzenia przesyłki.
 12. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Z uwagi na indywidualny charakter zamówienia okres oczekiwania na okulary może ulec wydłużeniu do 14 dni w stosunku do informacji podanej na stronie.
 13. Dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji zamówienia lub w przypadku adresu e-mail do wysyłki newslettera z wyłączeniem pkt. 18.
 14. Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w otrzymanych e-mailu.

 

FORMY PRZESYŁKI
 1. Czas realizacji jest określony indywidualnie dla każdego rodzaju okularów i jest podany przy opisie produktu (liczony w dniach roboczych).
 
REKLAMACJE
 1. W przypadku reklamacji okularów zostaną one przekazane przez Sklep do producenta i na podstawie wykonanej ekspertyzy ustalona zostanie zasadność roszczenia. Klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji listem zwrotnym od producenta.
 2. Sklep internetowy optykokulista.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
  • złe dobranie okularów dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
  • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.
  • przesłane okulary nie zostały opakowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo w trakcie transportu.
  • okulary zawierają ślady użytkowania: uszkodzenia mechaniczne, rysy, wygięcia (w przypadku oprawek), odpryski, przetarcia.
 3. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji okulary mogą być przesłane do Klienta tylko na jego koszt (po wcześniejszym przelewie na konto) lub odebrane w siedzibie firmy optykokulista.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez firmę optykokulista.pl reklamowanych okularów.
 5. Reklamowany towar prosimy przesłać na poniższy adres:
Medyk Katarzyna Furdal Andrzej Furdal Spółka Jawna
ul. Lipowa 6 lok. 1
15-427 Białystok
tel. 501 140 360

 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

ZWROT

 1. Każde oprawki korekcyjne (zakupione bez szkieł)  lub okulary słoneczne oferowane w sklepie www.optykokulista.pl można zwrócić w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru bez oznak użytkowania, zapakowanego w oryginalne opakowanie,oraz wypełnienie formularza zwrotu ( zakładka kontak w górnej częsci strony ). Brak opakowania/etui wyklucza możliwość zwrotu produktu..
 2. Wyroby Medyczne zał.3 poz. 105 nie ulegają zwrotowi tzn.zakup oprawy i szkieł korekcyjnych
 3. Koszty przesyłki pokrywa strona odstępująca od umowy. 
 4. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem pocztowym.  
 5. W przypadku wystawienia faktury VAT warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
 6. Cena towaru zostanie zwrócona niezwłocznie niepóźnej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar oraz paragon. Zwrot dokonywany jest drogą przelewu na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub drogą przekazu pocztowego pod wskazany przez Klienta adres.W przypadku zakupu na fakturę VAT zwrot pieniędzy nastąpi a ciągu 14 dni roboczych od dla otrzymania przez Sklep faktury korygującej. 
 7. Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. 
 8. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący.

 

Bardzo ważne!

 1. Nie zapomnij dołączyć dowodu zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu, które były dołączone do otrzymanego przez Ciebie zamówienia.
 2. Zwrotu wpłaty dokonamy w przeciągu 14 dni od daty przyjęcia produktów. Środki zwrócimy na konto, którego numer podałeś w formularzu.
 3. Koszty odesłania przesyłki pokrywa klient.
 4. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 501140360  lub drogą mailową biuro@optykokulista.pl 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH       

 1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wszelkie dane udostępniane przez Kupującego podlegają ochronie, a ich przetwarzanie służy realizacji zamówienia ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).
 2. Sklep zastrzega sobie również prawo do przetwarzania danych dla celów marketingowych. Przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazane w pkt 23 i 24 zd. 1 wymaga wiedzy i zgody Kupującego ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).
 3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu rb-store.pl. Wszelkie dane Kupującego przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).  
 4. Kupujący ma prawo żądać na piśmie usunięcia danych, wprowadzenia zmian lub zaprzestania ich przetwarzania.  ( Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm. ).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w trakcie użytkowania  nabytego produktu. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem produktów użytkowanych zgodnie z instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta, importera, dystrybutora lub inny podmiot udzielający gwarancji. Nie dotyczy to produktów, na które gwarancja nie została udzielona.
 2. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez sklep www.optykokulista.pl znaki towarowe są wykorzystywane wyłącznie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Sklepu Internetowego, tj. od dnia  1/11/2011.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Data wejścia w życie nowego Regulaminu musi być jednoznacznie oznaczona w treści Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin
 6. Regulamin oraz umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
 7. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 8. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania  pozwanego.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm. ) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm. ).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDYK Katarzyna Furdal Andrzej Furdal Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 6 lok.1, 15-427 Białystok, NIP: 5422774608, REGON: 052135053
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia 

 

Wyprzedaż /
New
Sale
Promocja
930.00 zł 465.00 zł
New
Sale
Promocja
1350.00 zł 945.00 zł
New
Sale
Promocja
1230.00 zł 860.00 zł
New
Sale
Promocja
1800.00 zł